VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA (ďalej „VOP B2C“)

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode http://www.garmin.sk/, ktorého prevádzkovateľom je firma CONAN s.r.o., so sídlom Murgašova 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 974, IČ DPH: SK 2020099741, zapísaná v oddieli Sro, vložka: 13321/L, okr. súd Žilina, Email: obchod@garmin.sk, číslo účtu: Tatrabanka a.s., 262 782 2007/1100 tel. č.: +421-41-7002900

1.2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom ďalšieho predaja sa vzťahy riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami "VOP B2B" a ustanoveniami príslušnej dílerskej zmluvy.

1.3. VOP B2C sú dostupné na internetovej stránke elektronického obchoduwww.garmin.sk a v sídle distribútora.

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

2.2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.4. Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke http://www.garmin.sk/, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník "Nákupný košík", skontroluje jeho obsah a prejde do "Pokladne", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu a objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.). Zákazník si zvolí požadovaný spôsob dopravy a platby.

3.2. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu http://www.garmin.sk/ sú záväzné. Zaškrtnutím potvrdzujúceho políčka pred vlastným odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke http://www.garmin.sk/, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

3.4. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

3.5. Pred vlastným odoslaním objednávky musí kupujúci súhlasiť s aktuálnymi obchodnými podmienkami VOP, ktoré si má možnosť vytlačiť alebo uložiť. VOP vo formáte PDF

 

4. Ceny tovaru

4.1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní a poplatkov.

4.2. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.3. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

4.4. Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej platby alebo na dobierku.

 

5. Objednávanie tovaru

5.1. Objednávku možno realizovať elektronicky (eshop), telefonicky a v písomnej podobe - emailom alebo faxom. V prípade telefonickej objednávky môže predávajúci požadovať jej písomné potvrdenie.

5.2. Na písomnej objednávke je potrebné uvies kód položky, množstvo, požadovaný termín dodania a kontaktnú osobu a telefonický kontakt. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo výberu spôsobu dopravy.

5.3. Pri objednávke špecifického tovaru môže predávajúci požadovať od kupujúceho zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že kupujúci tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra na storno poplatky vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.

 

6. Doklady

6.1. Dodací list - je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo, druh tovaru a záručná lehota.

6.2. Faktúra - štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Faktúra sa posiela spolu s tovarom.

6.3. Záručné a Reklamačné podmienky sú uvedené na http://www.garmin.sk v sekcii Podpora - Servisné stredisko Servisné a reklamačné podmienky.

 

7. Preprava a dodávka tovaru

7.1. Preprava tovaru je realizovaná kuriérskou službou, počas pracovných dní do 24hod. od expedície. V prípade, že je objednávka prijatá v pracovných dňoch do 15:30 a tovar je na sklade, bude štandardne doručený v nasledujúci pracovný deň.

7.2. Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatni reklamáciu do troch pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

7.3. Prepravu tovaru za štandardných podmienok (doručene do 24 hod. bez príplatkových služieb) v rámci SR hradí pri objednávkach v celkovej hodnote objednávky nad 180€ v plnej výške predávajúci. Pri hodnote objednávky pod 180€ bude fakturovaný manipulačný poplatok vo výške 6€.

7.4. V prípade, že je objednávka expedovaná nekopletne z dôvodu nedostatku tovaru, manipulačný poplatok bude účtovaný iba pri odoslaní prvej časti zásielky. Pri individuálne dohodnutých cenách sa výška prepravného stanovuje dohodou.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

8.2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho.

8.3. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14-tich pracovných dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu v zákonnej 14 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

8.4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

8.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno onjednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

8.5. Formulár na odstúpenie od zmluvy, vrátane poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa si môžete stiahnuť TU.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len ,,Zákon,,/, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbu odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas tiež zanikne pri on-line zrušení registrácie, resp. v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.

9.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.

9.4. Predávajúci nemá právo poskytovať žiadne osobné údaje kupujúceho tretím stranám. Môže ich však využiť na vlastné marketingové a informačné kampane, ktorými nebude kontaktovať kupujúceho častejšie ako 6x ročne.

9.5. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.garmin.sk v časti Moje konto.

 

10. Orgán dozoru

10.1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia - SOI

10.2. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Účinosť zmien nadobúda platnosť ich uverejnením na stránkach www.garmin.sk.

11.2. Všeobecné obchodné podmienky platia pre kupujúceho v aktuálnom znení uvedenom na internetových stránkach http://www.garmin.sk/ vždy v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 

Posledná aktualizácia: 11.06.2017

 
 

 

 

porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    
 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 
 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  
 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2018 CONAN s.r.o. All rights reserved

Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz